De webwinkel www.bontshop.nl  is onderdeel van Furtex International B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Furtex International B.V. met als website www.bontshop.nl  en op alle met Furtex International B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Furtex International B.V. is ingestemd.
1.5 www.bontshop.nl richt zich met name op de Europese markt.

1.6 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Furtex International B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Furtex International B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Furtex International B.V. in dit geval www.bontshop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Furtex International B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Furtex International B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Furtex International B.V. via elektronische weg is verzonden en door Furtex International B.V. is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Furtex International B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Furtex International B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Furtex International B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Furtex International B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Furtex International B.V. worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 3. Prijzen 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Furtex International B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Furtex International B.V. worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: • Credit card (VISA, Master/Eurocard) • Paypal • iDEAL • Contant bij afhalen aan de showroom • Vooruitbetaling per bank. Furtex International B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Furtex International B.V..

4.2 In het geval door Furtex International B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Furtex International B.V. is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Furtex International B.V.. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Furtex International B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Furtex International B.V. ernaar om de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Furtex International B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Furtex International B.V. de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.


6. Retourneren en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken direct te melden. De Koper heeft op Bontshop.nl de mogelijkheid samples aan te vragen om de kwaliteit en de kleur te beoordelen, de afgenomen meters kunnen niet worden geretourneerd daar waar deze voor u op maat worden afgeknipt.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Furtex International B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Furtex International B.V. geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Furtex International B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Furtex International B.V. B.V. Furtex International B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Furtex International B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Furtex International B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Furtex International B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Furtex International B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Furtex International B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Furtex International B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Furtex International B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Furtex International B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom 

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Furtex International B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Furtex International B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens 

11.1 Furtex International B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11.2 Furtex International B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Furtex International B.V. of overeenkomsten gesloten met Furtex International B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


13. Diversen

13.1 Furtex International B.V. is gevestigd te Enschede (7532  SN), Euregioweg 370 en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 06092212. Het BTW-identificatienummer is NL808208780B02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Furtex International B.V., Postbus 6028, 7503 GA te Enschede of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Klanten Service is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.

13.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klanten service. Furtex International B.V. doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.


Privacy Statement

Dit is de website van Furtex International B.V.

Ons bezoekadres is:
Euregioweg 370
7532 SN Enschede

Ons postadres is:
Postbus 6028
7503 GA Enschede

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 06092212
Ons B.T.W.-nummer is: NL808208780B02.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gekoppeld zijn aan u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres maar ook bijvoorbeeld uw IP-adres en bestelgeschiedenis

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw bestellingen succesvol te kunnen leveren. Hiervoor gebruiken en bewaren wij uw naam, adres, betaalgegevens en uw email/telefoonnummer. Volgens de wet moeten wij uw bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Wij gebruiken uw IP-adres en bestelgeschiedenis om uw bezoek aan onze website te verbeteren en u de best passende artikelen te laten zien. Dit doen wij door middel van cookies. Wij kunnen uw email adres of telefoonnummer gebruiken om te communiceren met u over uw lopende bestelling. In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis en favorieten.

Tevens werken we samen met verschillende logistieke bedrijven, zoals PostNL, BPost GLS, DHL en DPD. Deze bedrijven krijgen van ons uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje af te kunnen leveren.

Wij gebruiken uw gegevens alleen intern. Uw gegevens zullen door ons nooit worden doorgespeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden online beveiligd door middel van een beveiligingssysteem, zodat deze niet misbruikt kunnen worden door derden.

Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt besteld, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen.

U heeft het recht om alle gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren (denk hierbij aan facturen).

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij van u hebben.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

We hebben soms aanbiedingen, kortingscodes of nieuwtjes die we graag met u willen delen. We delen die voornamelijk via e-mail. Als u bij ons een account heeft en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, kunnen we u e-mailen door middel van een nieuwsbrief. Als u onze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kunt u zich meteen afmelden voor nieuwsbrieven via klantenservice@bontshop.nl.